top of page

Ffisiotherapi Cyhyrysgerbydol

 

Fel rydych yn ei wybod, y peth allweddol i’w wneud ar gyfer gwella yw diagnosis a thriniaeth
brydlon. Yn Flex Physio rydym yn cynnig gwasanaeth wedi teilwro’n bwrpasol i siwtio eich
anghenion. Rydym yn defnyddio amrywiaeth eang o dechnegau triniaeth, o ddwylo ymarferol,
mobileiddio meinweoedd meddal, tylino’r corff therapiwtig, strategaethau i reoli poen ac aciwbigo i

raglenni ymarferion teilwredig. Bydd ein hadborth ar rwystro a sut yr ydych yn gallu helpu eich
hunain yn atal y broblem rhag dychwelyd dro ar ôl dro.
Rydym yn darparu triniaeth ar gyfer amrywiaeth eang o broblemau cyhyrysgerbydol, gan gynnwys:

 • Poen yn y cefn gyda neu heb sciatica

 • Poen yn y gwddf gyda neu heb boen pelydriad yn y fraich

 • Problemau’r ysgwydd/ penelin

 • Problemau’r glun/ pen-glin/ ffêr

 • Anafiadau chwaraeon

 • Cyflyrau’r cymalau

 • Cur pennau

 • Anghydbwysedd cyhyrau

 • Problemau ergonomeg ac osgo

 • Ôl-llawdriniaeth neu dorasgwrn

 • Therapi llaw

 • Rheolaeth o gyflyrau mwy cronig

 

 

 

Mae gennym ni brofiad eang o drin anafiadau o nifer o chwaraeon gwahanol megis nofio, rhedeg, rygbi, pêl-droed a thriathlon. Mae gennym ni brofiad o drin pobl o wahanol oedrannau o blant, glaslanciau/glaslancesi a phobl ifanc sy’n cystadlu ar lefelau uchel/ cenedlaethol i’r athletwr hŷn. Ein nod yw galluogi pobl cadw mor weithgar â sy’n bosib, am y cyfnod hiraf posib. Mae’r rhan fwyaf o anafiadau chwaraeon yn gwella gyda ffisio, ond os ydym yn teimlo na fyddent, byddem yn trefnu apwyntiad i chi cael ymweld â’r llawfeddyg Orthopaedig sy’n arbenigo yn eich anaf, yn gynt yn hytrach na hwyrach.

 

 

 

 

Rydym wedi gweithio gyda’r llywodraeth leol a chwmnïoedd mawr am sawl blwyddyn i ddarparu
ffisiotherapi iechyd galwedigaethol sydd wedi gadael eu staff aros yn eu gwaith neu ddychwelyd yn
ôl i’w gwaith cyn gynted â phosib.

 

Clinig Anafiadau Chwaraeon

Ffisiotherapi Iechyd Galwadigaethol

bottom of page